کد مطلب : 54702 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??خسارت يک ميليارد ريالي کرونا به 1400 واحد صنفي پوشاک در اراک مددي رييس اتحاديه پوشاک اراک:

♦?خسارت يک ميليارد ريالي کرونا به 1400 واحد صنفي پوشاک در اراک

??مددي رييس اتحاديه پوشاک اراک:
??خسارت وارد شده به يک هزار و 400 واحد عرضه و فروش پوشاک اراک بر اثر تعطيلي فعاليت به طور ميانگين 200 ميليون تا يک ميليارد ريال است و اين موضوع مصيبتي فلجکننده است.
??پوشاک خريداري شده براي فروش عيد نوروز فصلي است و با وارد شدن به بهار و گرم شدن هوا مشتري ندارد و روي دست مغازهداران مانده است.

??کسبه ماندهاند با کوهي از مشکل، نداشتن خرجي زن و فرزند، کرايههاي سنگين محل کسب و چکهايي که بهدليل نبودن مشتري وصول نميشود و اعتبارشان را زير سوال برده است.
@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور