کد مطلب : 54705 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??89 رستوران و تالار اراک حقوق کارگران خود را نتوانستند پرداخت کنند ??ملکي نژاد رييس اتحاديه رستوران، تالارپذيرايي و چلوکبابي‌هاي اراک:

♦?89 رستوران و تالار اراک حقوق کارگران خود را نتوانستند پرداخت کنند

??ملکي نژاد رييس اتحاديه رستوران، تالارپذيرايي و چلوکبابيهاي اراک:
??89 واحد صنفي تالار پذيرايي در اراک مجوز فعاليت دارند. بيش از يک ماه است که تالارها تعطيل هستند. کرونا با آمدنش موجب شده مراسم ها لغو شود و حتي مبالغ دريافتي براي جشنها که صرف پيشخريد خدمات کار شده به مشتريان عودت داده شد.

??هر يک از اين واحدها بين 10 تا 15 کارگر دارند و با تعطيلي به دليل کرونا درآمد و اينده شغلي اين افراد در هالهاي از ابهام است و توان پرداخت ريالي به آنان وجود ندارد. اغلب مکان فعاليت اين صنوف استيجاري است.
@arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور