کد مطلب : 54707 تاریخ مطلب : 1399/01/28

??ارتباط غير حضوري کسبه محترم با جمشيد زند رييس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي از طريق فضاي مجازي t.me/zandjamshid1 https://instagram.com/zandjamshid?igshid=1061a57rz33s6 ??روابط عمومي اتاق اصناف @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور