کد مطلب : 55791 تاریخ مطلب : 1399/02/09

پيام تبريک جمشيد زند رئيس اتاق اصناف به مناسبت روز شورا

شورا نهادي مقدس است که بدون شک نشان دهنده عمق تفکر مردمسالاري ديني در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده که ريشه در قرآن و مباني گسترده دين مبين اسلام دارد.

با تأسيس شوراي اسلامي شهر فرايند واگذاري امور به مردم و نقشآفريني آنان در تعيين سرنوشت خود و جامعهاي که در آن زندگي ميکنند، عينيت يافت و بيشازپيش مشاهده شد.

شورائيان با وظيفهشناسي در حل مشکلات شهر و روستا تلاش مينمايند و با امانت، کفايت، درايت و کياست و حسن سلوک براي نيل به جامعه شهروند مدار، خالصانه و عاشقانه کوشش مينمايند و در جهت بالندگي، شکوفايي، عمران و آباداني قدم برميدارند.

در همين راستا روز شورا را به تمامي اعضاي تلاشگر شوراها که صادقانه و خالصانه تنها باهدف خدمت به مردم پا به عرصه حل مسائل و مشکلات شهري و روستايي گذاشته، تبريک ميگوييم و از درگاه احديت براي آنان عمري پر برکت جهت ادامه راه خدمترساني، خواستاريم.

نیمتا روزنامه های صبح کشور