کد مطلب : 65174 تاریخ مطلب : 1399/05/05

نان در استان مرکزي گران ميشود

نان در استان مرکزي گران ميشود

زند، رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

حدود چندسال است که قيمت نان در استان مرکزي ثابت است، هرچند قيمت نان تغيير نکرده اما هزينهها مرتبط با کار نوانوايي مانند هزينه آب، برق، گاز و هزينه کارگر و بيمه چند برابر شده است درحاليکه قيمت نان در اين ايام و سالها ثبات مانده است.

هرچند ميدانيم در اين شرايط اقتصادي تغيير قيمت نان براي مردم سنگين باشد اما چارهاي نداريم زيرا نانواها هزينههاي سنگين پخت و تهيه نان و نانوايي را پرداخت ميکنند که اين نانواها قشر متوسط يا متوسط به پايين جامعه هستند.

بررسيهاي کارشناسي براي تعيين قيمت نان انجام شده اميدواريم هفتههاي آينده قيمت جديد نان در استان انجام شود و بيش از اين نانواها به عنوان قشري که از نظر سختي کار از سختترين کارها در جامعه است از جيب چيزي نگذاشته، ضرر نکنند و به حق واقعي خود نرسند
نیمتا روزنامه های صبح کشور