کد مطلب : 65175 تاریخ مطلب : 1399/05/06

کرونا به اغذيه‌فروشان اراک بيش از 50درصد خسارت وارد کرده است

رئيس اتحاديه اغذيهفروشان اراک

صنف ما با شيوع کرونا بيش از 50درصد خسارت ديده و در حال حاضر کاهش 50 درصدي مشتريان را شاهد هستيم.

حدود 90 درصد اعضا مستاجر بوده و به علت خسارات مالي، روزانه چندين جواز کسب باطل ميشود که حدود 20 درصد جوازها تاکنون ابطال شده است.

500 طباخي، جگرکي و اغذيه فروشي عضو اين اتحاديه هستند. قيمت مواد غذايي 40 درصد افزايش يافته و شرايط اقتصادي را براي مردم و صنف اغذيهفروشان سختتر کرده است.

روابط عمومي اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور