کد مطلب : 69015 تاریخ مطلب : 1400/01/10

? اهم فعاليتهاي مرکز نيکوکاري ، سلامت و کارآفريني خيرين اصناف ?? واقع در ساختمان اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور