کد مطلب : 7077 تاریخ مطلب : 1395/10/15

از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ دستورالعمل امحاء کالاهاي قاچاق مکشوفه ابلاغ شد

رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل امحاء کالاهاي قاچاق مکشوفه را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبيب الله حقيقي دستورالعمل امحاي کالاي قاچاق را با هدف ايجاد وحدت رويه در امحاء کالاهاي قاچاق و پيشگيري از ايجاد مشکلات و معضلات کاري و زيست محيطي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني ابلاغ کرد. در جلسه يکصد و پانزدهم اعضاي اصلي ستاد مفاد اين دستور العمل مطرح شد و مورد توافق اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

دستورالعمل امحاي کالاي قاچاق موضوع تبصره 1 ماده 10 آييننامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور ايجاد وحدت رويه در امحاء کالاهاي قاچاق و پيشگيري از ايجاد مشکلات و معضلات کاري و زيست محيطي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني، پس از تدوين توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، در قالب 6 ماده و يک تبصره به شرح ذيل است:

دستورالعمل امحاء کالاهاي قاچاق مکشوفه

موضوع تبصره 1 ماده 10 آييننامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اهداف:

1- هماهنگي و ايجاد رويه واحد در اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از شيوههاي نوين

2- اجراي صحيح قانون و وظايف حاکميتي سازمان

3- جلوگيري از ورود کالاهاي غيربهداشتي و غير استاندارد سلامت محور به جامعه و حفظ سلامت عمومي و محيط زيست در مقابل اثرات نامطلوب امحاء کالا

4- صيانت و حفاظت از سلامت عرصه هاي کشاورزي و منابع طبيعي در مقابل عوامل خسارت زاي قرنطينه اي

5- جلوگيري از ورود کالاهايي که به توليد داخل و تجارت خارجي لطمه وارد ميسازد

6- بالا بردن ضريب بهداشت و امنيت جامعه

7- دفع پسماندهاي عادي و ويژه در چارچوب قوانين و مقررات

8- صيانت از نيروي انساني و منابع مادي و پيشگيري از حوادث ناشي از عمليات امحاء

ماده 1- اصطلاحات و اختصارات ذيل در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

سازمان: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي

قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/ 92 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

آيين نامه: آيين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره51520/ت 53204 ه مورخ 3/5/95 مصوب هيآت وزيران

بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

استاندارد: سازمان ملي استاندارد

محيط زيست: سازمان حفاظت محيط زيست

صورتجلسه امحاء: گزارش نحوه معدوم نمودن کالاهاي موضوع اين دستورالعمل، مقيد به تاريخ و محل انجام عمليات امحاء و ساير کيفيات اجراء که پس از امضاء نمايندگان دستگاههاي مذکور در بند الف ماده 10 آيين نامه رسميت خواهد يافت.

ماده 2- مقدمات و مراحل لازم براي انجام عمليات امحاء به ترتيب موارد ذيل توسط سازمان انجام مي گردد:

1-2- دعوت از نمايندگان دستگاه هاي موضوع بند (الف) ماده 10 آييننامه اجرايي حداقل تا ده روز قبل از عمليات امحاء و تنظيم صورتجلسه امحاء با امضاء نمايندگان مدعو مطابق ضوابط و مقررات اين دستورالعمل

2-2- هماهنگيهاي لازم حداقل تا ده روز قبل از عمليات امحاء با دستگاههاي ذيربط (سازمان محيط زيست، بهداشت، استاندارد، شهرداري و...) در خصوص تعيين نوع کالاي انهدامي از حيث عادي و يا ويژه بودن پسماند توسط مديريتها و ادارههاي سازمان در استانها

تبصره: هماهنگي هاي موضوع اين بند صرفاً از طريق واحدهاي تخصصي ذيربط در هر دستگاه صورت مي پذيرد.

3-2- تفکيک سيستمي و دسته بندي عمومي کالاهاي انهدامي از حيث ماهيت کالا توسط مديريتها و ادارات سازمان در استانها با درج دلايل و نحوه انهدام و شماره نامههاي اداري ذيربط در خصوص مجوزها و کليه مشخصات کالا اعم از وزن، ارزش و ساير اطلاعات مربوط به کالا انجام و اطلاعات مربوطه در سامانه عملياتي مربوطه ثبت گرديده و نسبت به ايجاد دسترسي برخط براي دستگاه هاي ذيربط اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

4-2- بررسي و نظارت سيستمي (اسنادي و شکلي) بر فرآيند انهدام کالاهاي مشمول از سوي سازمان و ساير دستگاه هاي ذيربط قانوني

5-2- تعيين محل و نحوه انهدام با هماهنگي دستگاههاي ذيربط با توجه به نوع پسماند (عادي يا ويژه)

6-2- هماهنگي با سازمان آتش نشاني جهت حضور در محل انهدام کالا

7-2- هماهنگي جهت استقرار آمبولانس در محل انهدام کالا

ماده 3- حمل و انهدام کالا بر اساس ضوابط ذيل صورت مي پذيرد:

1-3- صدور حواله خروج کالاي انهدامي از انبار سازمان براساس بند 3-2

2-3- تهيه خودرو جهت حمل کالا با ويژگيهاي زير:

1-2-3- کاملاً سرپوشيده باشد (حسب نوع کالا)

2-2-3- قسمت بار نفوذ ناپذير و نشت ناپذير باشد (حسب نوع کالا)

3-2-3- اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد.

4-2-3- خودروي حامل کالا از انبار تا محل امحاء، پلمپ و در معيت حراست سازمان منتقل مي گردد. فک پلمپ با حضور نمايندگان دستگاه هاي مذکور در بند الف ماده 10 آيين نامه انجام مي شود.

3-3- در انجام امور اجرايي امحاء، استفاده از لباس کار ايمن و لوازم حفاظت فردي در تمامي ساعات کار انهدام الزامي است.

4-3- اشخاص حاضر در عمليات انهدام منطبق با کليه شرايط احتمالي بروز حادثه توسط سازمان بيمه خواهند شد.

5-3- حضور در اطراف خودروها در هنگام بارگيري و تخليه ممنوع است.

6-3- پيش از شروع انهدام، توضيحات لازم و توجه به علايم هشدار دهنده توسط نماينده سازمان به نمايندگان دستگاههاي ذيربط و ناظران ارائه مي گردد.

7-3- استعمال دخانيات توسط اشخاص حاضر در محوطه انهدام ممنوع است.

8-3- حمل هرگونه وسايل اضافي مانند مواد خوراکي، محترقه و غيره در محوطه امحاء ممنوع ميباشد.

9-3- اسامي نمايندگان و ناظران براي ورود به محل انهدام حداقل يک روز قبل با امضاء بالاترين مقام مسئول به صورت مکتوب ا از طريق سامانه ذي ربط به سازمان اعلام مي گردد.

10-3- ضمن رعايت اصول ايمني حين امحاء از تردد افراد متفرقه در محوطه جلوگيري به عمل مي آيد.

11-3- ورود هرگونه خودرو (به استثناي حامل کالا) به محوطه انهدام ممنوع ميباشد.

12-3- کليه روش هاي مورد استفاده در فرآيند امحاء در قالب قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست يا سازمانهاي آتش نشاني و پسآمد و تأييد مراجع صالح، صورت مي پذيرد.

13-3- در مرحله نقل و انتقال کالاهاي کشاورزي اقدامات لازم در خصوص پيشگيري از انتشار آفات، آلودگي ها و بيماري ها به محيط اطراف به عمل مي آيد.

14-3- امحاي کالاي کشاورزي مشکوک به آلودگي به روشي انجام مي گردد که آفات و بيماري هاي احتمالي در ضايعات حاصل از امحاء باقي نماند. (براي مثال استفاده از روش هاي حرارتي)

15-3- لوازم بسته بندي کالاي کشاورزي مشکوک به آلودگي نيز امحاء و وسايل حمل پس از جابه جايي کالاي مشکوک به وجود اين عوامل ضدعفوني گردد.

16-3- مدير/ رييس اداره سازمان در استان موظف است براساس معيارها و ضوابط زيست محيطي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين گردد.

17-3- انهدام کالاهاي خاص (سموم کشاورزي، دارو، مواد شيميايي و...) صرفاً توسط شرکتهاي صلاحيتدار و به موجب ضوابط قانوني مربوطه صورت مي پذيرد.

18-3- نصب هرگونه زباله سوز اعم از متمرکز و غيرمتمرکز در سازمان ممنوع است.

19-3- کليه کالاهاي مشمول انهدام در استان محل کشف تعيين تکليف و از انتقال آن به ساير استانها خودداري مي گردد. در موارد استثنايي که انهدام کالا داراي شرايط خاص بوده و انتقال آن به استانهاي ديگر ضرورت داشته باشد پس از اخذ مجوز از رياست سازمان، عمليات امحاء با مسؤوليت استان محل کشف انجام و تفويض وظايف به ساير استانها صورت نمي پذيرد. همچنين در خصوص حضور نماينده دادستان، مديران سازمان در استانها نسبت به انجام هماهنگي لازم با دادستان استان در خصوص اخذ نيابت قضايي، اقدامات لازم را به عمل مي آورند.

ماده 4- فرآيند پس از انهدام شامل موارد ذيل خواهد بود:

1-4- صدور حواله انهدام پس از امضاء صورتجلسه انهدام (حداکثر 3 روز پس از انهدام)

2-4- صدور قبض انبار ضايعات حاصل از انهدام (در صورت داشتن ضايعات قابل فروش)

3-4- درج اسناد و مدارک اموال امحاء شده در پروندههاي مربوطه

4-4- ارسال صورتجلسه نهايي امحاء به دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي، مدير جمعآوري و نگهداري اموال منقول و هيأت عالي نظارت که شامل موارد زير مي باشد:

- ميزان وزني کالاهاي انهدامي

- هزينههاي انجام پذيرفته در خصوص امحاء

- ارزش کالاهاي امحاء شده

- فهرست کامل کالاهاي انهدامي در صورت جلسه مربوطه به صورت تايپ شده با درج همه مشخصات شامل: شماره پرونده، شماره قبض انبار، رديف کالا، شرح کالا، مقدار کالا، واحد، ارزش واحد، مبلغ کل کارشناسي، نام ارزياب، تاريخ انقضاء، دليل انهدام، مجوز انهدام، شماره حواله انهدام، فهرست افراد حاضر در جلسه انهدام با درج مشخصات کامل نام و نام خانوادگي افراد و نام دستگاه مربوطه در ذيل صورتجلسه امحاء.

- مشخصات کامل وسيله نقليه حمل کننده کالا

- مشخصات کامل محل امحاء و دفن

- ارائه گزارش شرايط نا ايمن و غيرعادي (در صورت وجود چنين شرايطي)

- ارسال گزارش دستگاه ذيربط مبني بر اعلام نوع پسماند (عادي يا ويژه)

- ارسال مجوز دستگاه ذيربط مبني بر انهدامي بودن کالا

- ارسال تصاوير (عکس و فيلم) مراحل اجرايي امحاء از ابتدا تا پايان فرايند امحاء به دستگاههاي موضوع بند الف ماده 10 آيين نامه

- رعايت ضوابط و الزامات زيست محيطي در انتخاب محل دفع پسماندها با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

ماده 5- در مواردي که کالا پس از تحويل به جهت عدم نگهداري صحيح و اصولي توسط مرجع نگهدارنده اموال، واجد شرايط انهدام شده باشد؛ ضمن امحاء کالا وفق ضوابط مندرج در اين دستور العمل، موضوع در کارگروهي با حضور نمايندگان دادستان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و دستگاه کاشف طرح، تا نسبت به اتخاذ تصميم مقتضي اقدام گردد.

ماده 6- مسووليت و نظارت بر حسن اجراي فرايند امحاء اعم از اخذ تمامي مجوزها، هماهنگي با مراجع ذيربط، ارسال کالا و مجوزهاي مربوط در سامانه جامع عملياتي و تطبيق با قوانين و مقررات مربوطه بر عهده مديران و روساي ادارههاي سازمان در استانها ميباشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور