کد مطلب : 73272 تاریخ مطلب : 1400/04/08

???? مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا 15تيرماه مي باشد. ??صاحبان مشاغل تا 15تيرماه فرصت دارند ضمن مراجعه به سايت سازمان امورمالياتي کشور به نشاني www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي و يا ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام نموده و از تسهيلات و معافيت هاي قانوني بهره مند گردند. ?? @arakasnaf

نیمتا روزنامه های صبح کشور