کد مطلب : 74357 تاریخ مطلب : 1400/04/21

شرايط برخورداري کارفرمايان از بخشودگي جرائم بيمه‌اي +نحوه محاسبه جرايم

شرايط برخورداري کارفرمايان از بخشودگي جرائم بيمهاي +نحوه محاسبه جرايم
سازمان تامين اجتماعي به منظور حمايت از کارفرمايان کارگاههاي فعال توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي و اصناف اعم از حقيقي و ياحقوقي، دولتي و غيردولتي کشور، طرح بخشودگي جرائم بيمه اي کارفرمايان را در سال 1400 اجرا مي کند و توليدکنندگان براي استفاده از مزاياي اين طرح تا 31 تيرماه فرصت دارند.

به گزارش اتاق اصناف ايران به نقل از ايسنا، مهرداد قريب، معاون بيمه اي اين سازمان به پرسش هاي پرتکرار در اين زمينه پاسخ داده است:دليل اجراي طرح بخشودگي جرائم بيمه اي کارفرمايان از سوي سازمان تامين اجتماعي چيست؟

با توجه به نامگذاري سال1400 به عنوان سال توليد، پشتيبانيها، مانع زداييها از سوي مقام معظم رهبري و بهمنظور مساعدت با کارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، خدماتي و اصناف در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، مقابله با تحريمهاي ظالمانه، مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا و بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اين سازمان نسبت به اجراي بخشودگي جرائم، آن بخش از بدهي کارفرمايان که لغايت اسفند ماه 1399 به مرحله قطعيت رسيده است اقدام کرد.

کارفرمايان متقاضي اين طرح چگونه بايد اقدام کنند؟

کارفرمايان بايد درخواست خود را از طريق سامانه خدمات غيرحضوري سازمان تامين اجتماعي به نشانيeservices.tamin.ir حداکثر لغايت 31‏‏/04‏‏/1400 ثبت کنند. توصيه مي کنيم براي سهولت کار درخواست خود را به روزهاي پاياني مهلت ذکر شده موکول نکنند.

واحدهاي اجرايي اين سازمان حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ ثبت درخواست کارفرما، مراتب پذيرش يا عدم پذيرش درخواست ثبت شده را از طريق صندوق شخصي سامانه خدمات غير حضوري به متقاضي اعلام خواهند کرد. چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت10 روز از تاريخ اعلام پذيرش درخواست، نسبت به پرداخت يکجاي (دفعتا) بدهي و يا ترتيب پرداخت (تقسيط) اقدام نکند، اين امر بهمنزله انصراف کارفرما تلقي خواهد شد.

نحوه محاسبه بخشودگي جرائم در صورت تقسيط بدهي( اصل حق بيمه و بيکاري) چگونه است؟

در صورتي که براي پرداخت بدهي تعداد اقساط ماهيانه 12 ماه انتخاب شود کارفرما از صد درصد بخشودگي جرائم برخوردار مي شود در صورتي که در 18 ماه قسط بدهي خود را پرداخت کند از 85 درصد بخشودگي جرائم استفاده مي کند و در صورتي که تعداد را اقساط را 24، 30 و 36 ماه انتخاب کند به ترتيب از 75 درصد، 60 درصد و 50 درصد بخشودگي بهره مند مي شود.

چنانچه کارفرما قسط ها را سرموعد مقرر پرداخت نکند، وضعيت بدهي چگونه محاسبه مي شود؟

چنانچه هريک از اقساط بدهي هاي تقسيط شده در سررسيد مقرر پرداخت نشود بدهي تبديل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهي مطالبه و مجدداً قابل تقسيط نخواهند بود.

شرايط شمول براي کارفرمايان متقاضي طرح بخشودگي جرائم بيمه اي چيست؟

1- حداقل به مدت يک سال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني کارگاه بر مبناي ليست بهمن ماه سال 1398 و ارسال ليست و پرداخت کامل حق بيمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسيط اقدام کنند.

2- کارگاه هايي که بر مبناي ليست بهمن ماه 1398 داري تعديل بيمهشدگان باشند، بعد از بازگشت نيروي کار تعديل شده يا جايگزيني آنها در زمان درخواست و رعايت حفظ اشتغال در دوره تقسيط، از بخشودگي جرايم برخوردار خواهند شد.

3- کارگاه هايي که در بهمن ماه 1398 فاقد ليست و پرداخت حق بيمه و يا در سال 1399 ايجاد شده باشند، ليست ماهي که بيشترين تعداد بيمه شدگان تا اسفند 1399را دارا باشد ، مبناي تعيين نيروي انساني آن ها قرار خواهد گرفت.

4- کارگاه هايي که در سنوات قبل ايجاد و فاقد فعاليت بوده و در سال 1399 به بعد مجددا شروع به فعاليت کرده و ليست و حق بيمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بيشترين تعداد بيمه شدگان ليست ارسالي در يکسال منتهي به قبل از آخرين ليست پيش از تعطيلي کارگاه، مبناي احتساب سطح اشتغال خواهد بود.

5- درصورتيکه در طول دوران تقسيط(در مواردي که تقسيط بيشتر از يک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهاي فوق اقدام گردد، بدهي تبديل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال محاسبه ، مطالبه و مجدداً قابل تقسيط نخواهند بود.

آيا تسهيلات ويژه اي جهت کارگاه هاي آسيب ديده از بيماري کرونا پيش بيني شده است ؟

بله. براي مشاغل و کسب و کارهاي آسيب ديده از بيماري کرونا که فعاليت آنها منطبق با فهرست اعلام شده از سوي کارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي کرونا مي باشد، شرط حفظ سطح اشتغال نيروي انساني براساس ليست بهمن ماه 1398 برداشته شده است و براي آنها الزامي نخواهد بود.

آيا کارفرمايان داراي قراردادهاي پيمانکاري نيز مي توانند از مزاياي قانون مزبور بهره مند شوند؟

تمامي کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون درصورت درخواست بهره مندي از بخشودگي جرائم جهت رديفهاي پيمان داراي بدهي قطعي لغايت اسفند 1399چنانچه درخواست خود راجهت دفتر مرکزي و يا کارگاه که ليست حق بيمه ارسال مي نمايند (صرف نظر از وجود بدهي قطعي ) در سامانه ثبت نمايند، در صورت احراز شرايط، متعاقبا درخواست خود را جهت رديف پيمان داراي بدهي قطعي مورد نظر لغايت اسفند 99 به صورت جداگانه در مهلت مقرر ثبت نمايند، مي توانند از مزاياي قانون يادشده استفاده و برخوردار شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي وي در پايان تاکيد کرد که از کارفرمايان مجدداً درخواست مي کنم که ثبت تقاضاي خود را به روزهاي پاياني مهلت مذکور که منجر به بار ترافيکي در سيستم هاي مکانيزه مي شود و همچنين جلوگيري از مواجه شدن با قطعي برق که اين روزها با گرم شدن هوا شدت يافته است، موکول نکنند. همچنين لازم به يادآوري است که کارفرماياني که تعداد بيمه شدگان آنها به علت بازنشستگي و يا فوت تقليل يافته باشد، اين موضوع مانع بهره مندي آنان از مزاياي قانون بخشودگي جرائم بعلت کاهش سطح اشتغال نمي شود./

نیمتا روزنامه های صبح کشور