کد مطلب : 74384 تاریخ مطلب : 1400/05/03

لزوم رعايت حداکثري پروتکل هاي بهداشتي توسط صنوف

رعايت کامل شيوه نامه ها ودستورالعمل هاي بهداشتي توسط واحد هاي صنفي الزامي است ، در صورت استفاده نکردن متصديان واحد‌هاي صنفي و مشتريان آن‌ها ازماسک و رعايت نکردن موارد بهداشتي ، واحد کسبي تا پايان پيک پنجم پلمب خواهدشد. ?? @ara

نیمتا روزنامه های صبح کشور