کد مطلب : 74507 تاریخ مطلب : 1400/06/28

آگهي فراخوان اعضاي اتحاديه کتاب فروشان لوازم تحرير و لوازم مهندسي اراک به منظور شرکت در انتخابات

آگهي فراخوان اعضاي اتحاديه کتاب فروشان لوازم تحرير و لوازم مهندسي اراک به منظور شرکت در انتخابات
@arakasnaf
نیمتا روزنامه های صبح کشور