کد مطلب : 74522 تاریخ مطلب : 1400/07/04

چهارم مهرماه (دفاع همه جانبه، پشتيباني مردمي و اصناف)

هفته دفاع مقدس

#ما_مقتدريم

4 مهرماه
دفاع همه جانبه، پشتيباني مردمي و اصناف

کمکهاي مردمي در دوران دفاع مقدس يکي از عرصههاي مشارکت عمومي در هشت سال جنگ تحميلي بود. جامعه اصناف و بازاريان از قشرهاي مهم دخيل در اين زمينه بودند.

@arakasna
نیمتا روزنامه های صبح کشور