کد مطلب : 74553 تاریخ مطلب : 1400/07/27

آگهي سومين فراخوان اعضاي اتحاديه صنف موسسات کرايه خودرو و آموزشگاه رانندگي و حمل و نقل بار شهرستان اراک به منظور شرکت در انتخابات ( کانديداتوري)

نیمتا روزنامه های صبح کشور