عضومحترم اتحادیه شما می توانید از طریق گذرگاه زیر با کلیه کارت های عضو شتاب هزینه کلاس آموزشی خود را پرداخت نمایید.

 
 
 
 
نیمتا روزنامه های صبح کشور