کد مطلب : 75568 تاریخ مطلب : 1402/02/04

صدور قبض عوارض کسب و پيشه (شهرداري) در محل اتاق اصناف استان مرکزي

متصديان محترم واحدهاي صنفي جهت دريافت قبض عوارض کسبي شهرداري و همچنين پرداخت آن مي توانند به محل اتاق اصناف استان مرکزي واقع در انتهاي بلوار شهيدان رجايي ، طبقه همکف ، واحد 10 مراجعه نمايند.

متصديان محترم واحدهاي صنفي جهت دريافت قبض عوارض کسبي شهرداري و همچنين پرداخت آن مي توانند به محل اتاق اصناف استان مرکزي واقع در انتهاي بلوار شهيدان رجايي ، طبقه همکف ، واحد 10 مراجعه نمايند.
نیمتا روزنامه های صبح کشور