کد مطلب : 5069 تاریخ مطلب : 1395/05/03

مراحل صدور پروانه کسب

مراحل اخذ پروانه کسب

1/ ثبت درخواست درسايتwww.g4b.ir

2/ ارائه درخواست کتبي به اتحاديه صنف و اخذ رسيد

3/ بررسي درخواست توسط اتحاديه صنف و ارائه پاسخ ظرف مدت حداکثر 15 روز (پاسخ منفي ميبايست مستند و باذکر دلايل قانوني باشد)

4/ ارائه مدارک : اصل و تصوير سند مالکيت - مبايعه نامه - اجار نامه - هبه نامه ويا غيره...

ارائه رضايت نامه محضري شرکا توسط متقاضيان اخذ پروانه کسب

ارائه تعهد نامه مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از اسناد عادي توسط ارائه دهندگان اسناد عادي

اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه - اصل وتصوير کارت ملي - اصل و تصويرکارت پايان خدمت ( جهت آقايان) -ارائه گواهي اشتغال به تحصيل توسط افراد فاقد کارت پايان خدمت -6 قطعه عکس4×3 برابر اصل تمام مدارک توسط اتحاديه صنف

صدور پروانه کسب با و کالتنامه ممنوع مي باشد.

صدور پروانه کسب براي اماکن تجاري،اداري و کارگاهي بلامانع مي باشد.

5/صدورتمام نامه هاي استعلام بطور همزمان توسط اتحاديه صنف

استعلامها شامل : گواهي نامه آموزش اصناف- گواهي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم عدم سوء پيشينه کيفري - عدم اعتياد به مواد مخدر- تأييد صلاحيت توسط نيروي انتظامي - گواهينامه مهارت فني يا مدرک تحصيلي مرتبط جهت صنوف مشمول ماده 13 قانون نظام صنفي- تأييديه بهداشت محيط و فردي جهت صنوف مشمول ماده 1 شرايط اختصاصي صدورپروانه کسب

کليه متقاضيان اخذ پروانه کسب مطابق با ماده 26 قانون نظام صنفي موظف هستند از تاريخ صدورنامه استعلامهاي فوق پاسخ لازم را ظرف مدت سه ماه به اتحاديه تسليم دارند , درغير اينصورت متقاضي جديد محسوب خواهند شد.

6/ مبالغ قابل پرداخت در اجراي تبصره يک ماده 31قانون نظام صنفي

واريز حق عضويت سال اول به حساب اتحاديه صنف - واريز مبلغ 000/650 ريال بابت صدور به حساب اتاق اصناف مرکز استان مرکزي - واريز مبلغ 000/300 ريال بابت صدور به حساب اتاق اصناف ايران - واريز مبلغ 000/300 ريال بابت صدور به حساب اتحاديه صنف

7/ صدور پروانه کسب توسط اتحاديه صنف حداکثر ظرف مدت 15 روز

نیمتا روزنامه های صبح کشور