کد مطلب : 75559 تاریخ مطلب : 1402/01/22

چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

نیمتا روزنامه های صبح کشور