کد مطلب : 75092 تاریخ مطلب : 1401/04/04

آگهي دومين فراخوان اعضاي صنف لوازم ساختماني،تاسيسات و ابزار و يراق شهرستان اراک جهت شرکت در انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه (کانديداتوري)

نیمتا روزنامه های صبح کشور